Regulamin usług świadczonych przez  Teatr Kwadrat im. E. Dziewońskiego w ramach obsługi Klientów posiadających status VIP

 1. Niniejszy regulamin został wydany przez Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego ul. Marszałkowska 138, 00-004 Warszawa, na potrzeby świadczonych usług w ramach obsługi Klientów posiadających status VIP.
 2. Regulamin niniejszy oparty jest w szczególności na przepisach wynikających z:
  1. ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  2. ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  3. ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 3. 4.rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 listopada 2003 r. w sprawie treści, wielkości, wzoru i sposobu umieszczania na reklamach piwa napisów informujących o szkodliwości spożywania alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim,
 4. Sprzedaży usług w ramach obsługi Klientów posiadających status VIP odbywa się w Kasie Teatru (znajdującej się ...) bądź przez stronę internetową www.teatrkwadrat.pl, której operatorem jest Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego ul. Marszałkowska 138, 00-004 Warszawa, zwany dalej Teatrem.
 5. Strona internetowa służy do sprzedaży usług w ramach obsługi Klientów posiadających status VIP; Teatr jest uprawniony do jednostronnej zmiany tego adresu, co nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu.
 6. Klientem może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zwana dalej Klientem. Uprawnienia określone w niniejszym regulaminie, takie jak prawo bezwarunkowego odstąpienia od umowy przysługują wyłącznie Klientom będących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia składane za pośrednictwem strony internetowej przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem ewentualnych zaplanowanych lub niezaplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu. Zamówienia poprzez Kasę przyjmowane są w godzinach funkcjonowania kasy Teatru.
 2. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Klienta typowych wymogów sprzętowych, nieodbiegających od powszechnie używanych; brak możliwości korzystania z usług z uwagi na warunki sprzętowe nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń.
 3. Do dokonywania zakupów poprzez stronę internetową niezbędne jest korzystanie z poczty elektronicznej.
 4. Klient, składając zamówienie, składa wiążącą ofertę umowy z Teatrem, którą Teatr niezwłocznie przyjmie do realizacji.
 5. Przyjęcie zamówienia przez stronę internetową jest potwierdzane przez wysłanie na adres e-mail Klienta, systemowej informacji w formie e-mail, o przyjęciu zamówienia. Wysłany e-mail zawiera informację o zamówionej usłudze. Teatr ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia.
 6. Zamówienie przez Kasę Teatr potwierdza przez wydanie Klientowi pisemnego potwierdzenia.
 7. Treści opublikowane na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert. Tym samym to dopiero złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę, natomiast przyjęcie zamówienia przez Teatr stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, co wynika m. in. z faktu, że dopiero przesłanie oferty przez Klienta umożliwia ustalenie możliwości jej faktycznej realizacji przez Teatr.
 8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Teatru, Teatr może odstąpić od umowy sprzedaży.
 9. W celu złożenia zamówienia przez stronę internetową Klient zobowiązany jest:
  1. wskazać rodzaj zamawianej usługi
  2. podać dane Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności danych kontaktowych, w tym adresu e-mail,
  3. wybrać sposób płatności spośród opcji dostępnych w Teatrze.
 10. Teatr uprawniony jest do zablokowania możliwości kolejnych zamówień, jeżeli uzna działanie Klienta w ramach Teatru za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu, a w szczególności, gdy okoliczności wskazują, że złożenie zamówienia nie jest rzeczywistym celem Klienta.

Ceny i rachunki

 1. Ceny za usługi podane przy Kasie i na stronie internetowej podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT wg aktualnie obowiązujących stawek.
 2. Teatr zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych i wyprzedaży zgodnie z obowiązującymi w ich zakresie regulaminami. Nie dotyczy to zamówień, których częścią są napoje alkoholowe.
 3. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami dokument potwierdzający sprzedaż towarów przez Teatr – paragon fiskalny lub faktura VAT.
 4. Aby otrzymać fakturę VAT, Klient powinien poinformować o tym Teatr wyrażając opcję chęci otrzymania faktury poprzez kontakt z działem rezerwacji telefoniczny lub mailowy.
 5. Płatność za zamówioną usługę należy uiścić w przeciągu pół godziny od momentu rezerwacji za pośrednictwem payu.
 6. W przypadku zakupu usługi w kasie, płatności można dokonać gotówką bądź kartą płatniczą.
 7. Zamówienia złożone przez stronę internetową potwierdzane są w formie elektronicznej na podany przez Klienta, w trakcie zamawiania usługi, adres poczty elektronicznej.

Spożywanie posiłków i alkoholu

 1. Odbiór napoju alkoholowego może być dokonany wyłącznie po okazaniu dokumentu potwierdzającego pełnoletniość: dowodu osobistego lub paszportu.
 2. Zabrania się spożywania podanych napojów alkoholowych w miejscu innym niż tzw. Salonik VIP znajdujący się w siedzibie Teatru.
 3. Zabrania się wynoszenia alkoholu poza Salonik VIP znajdujący się w siedzibie Teatru. Dotyczy to wszelkich form wynoszenia, nawet w przypadku późniejszego powrotu przez Klienta do Salonu VIP, również napojów alkoholowych w opakowaniach produkcyjnie zamkniętych, jak i otwartych.

Reklamacje i zwroty zakupionych usług

 1. Reklamacje dotyczące usług sprzedanych Klientowi przez Teatr rozpatrywane są przez Teatr w terminie 14 dni.
 2. Klientowi będącemu konsumentem lub do którego stosuje się przepisy dotyczące konsumentów, który dokonał zamówienia za pomocą strony internetowej przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej. Prawo odstąpienia przysługuje Klientowi w ciągu 14 dni od złożenia Zamówienia, nie najpóźniej niż na 96 godzin przed godziną rozpoczęcia świadczenia usługi wskazanego w potwierdzeniu zamówienia; po tym czasie prawo wygasa (z uwagi na okoliczność, że przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia).
 3. Prawo odstąpienia wygasa z chwilą przystąpienia do odbierania świadczenia wynikającego z Zamówienia, nie później niż z chwilą (datą i godziną) wskazaną w potwierdzeniu zamówienia jako początek świadczenia Zamówienia.
 4. Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Teatr i potwierdzenia przystąpienia do jego realizacji, przy czym brak płatności do upływu 96 godzin przez godziną rozpoczęcia świadczenia usługi wskazanego w potwierdzeniu zamówienia będzie traktowane jako dorozumiane odstąpienie od umowy. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej bądź e-mail.
 5. Teatr, niezwłocznie, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Teatr dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem chyba, że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązał dla Teatru z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 7. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w przypadku niewykonania albo nienależytego wykonania usługi.
 8. Reklamację należy złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi.
 9. Reklamację można złożyć pisemnie na adres Teatru (przy czym dla zachowania terminu liczy się data stempla pocztowego) albo drogą elektroniczną na adres e-mail, przy czym dla zachowania terminu liczy się moment wpływu wiadomości do systemu teleinformatycznego Teatru.
 10. Teatr ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji, od wpływu zgłoszenia.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych na stronie internetowej jest Teatr.
 2. W celu prawidłowej realizacji zamówienia przez Teatr Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.
 3. Dane osobowe w zakresie objętym formularzem zamówienia są przetwarzane przez Teatr zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i będą wykorzystane jedynie w celu bezpośrednio związanym z realizacją umowy.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz warunkuje zawarcie umowy sprzedaży oferowanych usług. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawiania lub ich usunięcia.

Postanowienia końcowe

 1. Umowa jest zawierana z Teatrem Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego ul. Marszałkowska 138, 00-004 Warszawa.
 2. Teatr nie ponosi wobec Klienta lub innych podmiotów jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakikolwiek brak możliwości korzystania ze strony internetowej, a w szczególności za przerwy powstałe z przyczyn technicznych (awaria, konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych okoliczności.
 3. Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszystkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Teatr, nie krótszym niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji o zmianie Regulaminu na stronie internetowej. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.